slideเรื่องน่าสนใจ

► 7 ลักษณะของคนทำงานเก่ง

 1. ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา
  คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้
 2. มีความมุ่งมั่น
  คนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมายในการทำงานชัดเจน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ หากงานมีปัญหาก็พยายามหาทางแก้ไข
 3. มีทัศนคติที่ดี
  คนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบๆ
 4. ความคิดเป็นเลิศ
  คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาหรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มักจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า
 5. มีความรับผิดชอบ
  เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็จะทำให้สำเร็จ
 6. ทำมากกว่าที่สั่ง
  คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลายรอบ
 7. การทำงานเป็นทีม
  การทำงานเป็นทีมยังมีความสำคัญกับทุกองค์กร เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี